Type de forfaitAux caissesSur le web
JournéeAdulte28,50 euros26,00 euros
Jeune étudiant24,00 euros22,00 euros
Sénior24,00 euros22,00 euros
Enfant15,50 euros13,00 euros
4h consécutivesAdulte24,00 euros22,00 euros
Jeune étudiant18,50 euros17,00 euros
Sénior18,50 euros17,00 euros
Domaine débutantTout âge6,50 euros5,00 euros